หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับสร้างความรู้ในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติและทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้านเพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ โดยมุ่งเน้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม และความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้านและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้เรียนความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตลอดจนระบบการทำงานของคนญี่ปุ่น

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และมีความสามารถที่เป็นเลิศในการตอบสนองสังคมจีนยุคใหม่และยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ได้

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการทำงาน นักศึกษาสามารถพัฒนางานด้านภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและงานวิจัย ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงงานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพโดยการบูรณการเข้าด้วยกันของทฤษฎี การปฏิบัติและความสร้างสรรค์ และฝึกให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้นำ และทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

วีดีโอแนะนำคณะ


ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงความยินดี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดแปลภาษาจีน-ไทย "中泰双语翻译大赛" ครั้งที่ 10 สมาคมนักเรียนจีนแห่งประเทศไทย  

Read More...

INTENSIVE ENGLISH

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English) >> เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 25 - 29 มกราคม 65>> อบรมแบงออนไลน์ 5 วัน วันละ 3 ชั่วโมง...

Read More...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio 4 สาขา

 คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio ทั้งหมด 4 สาขา สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาอังกฤษ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม น้องๆสามารถดูรายละเอียด คุณสมบัติและการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ตามภาพด้านล่างนี้เลย และรับสมัครที่...

Read More...

ข่าวกิจกรรม


รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ (NCAA) The International Conference on Applied Liberal Arts (ICAA) การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ (NCAA)   รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปศาสตร์ประยุกต์...

Read More...

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

  ศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมใจ สร้างองค์กร "โปร่งใสและซื่อตรง"         เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 ขึ้น ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์...

Read More...
STUDENT เรามีนักศึกษาในปัจจุบันมากกว่า

946

Teacherคณะของเรามีคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์กว่า

72

Educator บุคลากร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

11

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu