หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับสร้างความรู้ในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติและทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้านเพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ โดยมุ่งเน้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม และความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้านและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้เรียนความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตลอดจนระบบการทำงานของคนญี่ปุ่น

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และมีความสามารถที่เป็นเลิศในการตอบสนองสังคมจีนยุคใหม่และยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ได้

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการทำงาน นักศึกษาสามารถพัฒนางานด้านภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและงานวิจัย ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงงานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพโดยการบูรณการเข้าด้วยกันของทฤษฎี การปฏิบัติและความสร้างสรรค์ และฝึกให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้นำ และทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

วีดีโอแนะนำคณะ


ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ    ...

Read More...

หลักสูตรน้องใหม่ ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษา

#หลักสูตรน้องใหม่ เอก #ภาษาจีน  หลักสูตรภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ (工业汉语专业) Bachelor of Arts in Chinese for Industry หลักสูตรแรกของประเทศไทย นักศึกษาทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Beijing Language and Culture University มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ...

Read More...

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ (NCAA ครั้งที่ 10 และ ICAA ครั้งที่ 4)

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "Hard & Soft Skill for Human Capital in the New Normal" "ฮาร์ดสกิลและซอฟต์สกิลเพื่อการสร้างทุนทางมนุษย์แบบนิวนอร์มอล" วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมแคแนลลิส สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสามารถสแกน...

Read More...

ขอเชิญร่วมบูชา เหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี และพระนาคปรกใบมะขามสัตตนาคเภสัชคุรมุนี

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมบูชา เหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี และพระนาคปรกใบมะขามสัตตนาคเภสัชคุรมุนี พุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระมหารัชมงคล (ธงชัย ธมฺมธโช) สมเด็จเจ้าคุณฯธงชัย...

Read More...

ข่าวกิจกรรม


"LA-Mini Open House" รูปแบบ Online

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนมาทำความรู้จักเราให้มากขึ้น ในงาน "LA-Mini Open House" รูปแบบ Online  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป พบกับ 4 สาขาวิชาของ คณะศิลปศาสตร์...

Read More...

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

  ศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมใจ สร้างองค์กร "โปร่งใสและซื่อตรง"         เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 ขึ้น ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์...

Read More...
STUDENT เรามีนักศึกษาในปัจจุบันมากกว่า

946

Teacherคณะของเรามีคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์กว่า

72

Educator บุคลากร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

11

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu